โครงการ Work and Travel อเมริกา 
โครงการ Work and Travel อเมริกา
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด(Worantex Education and Travel) ได้จัดส่งนักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2551 เป็นปีแรก โดยในปีแรกนี้ มีนักศึกษาเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel สหรัฐอเมริกา กับ  Worantex Education and Travel จำนวน 250 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ Worantex Education and Travel มาแล้วร่วมพันคน 

Work and Travel in USA หนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราว หรืองานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 - 4 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดภาคเรียน และช่วงเวลาเปิด – ปิด ของสถานที่ทำงานนั้น ๆ หลังจากนั้น นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน โดย Worantex Education and Travel และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา จะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้
 
โครงการ Work and Travel in USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแล และควบคุมของรัฐบาลอเมริกัน โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกัน และนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา และต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Worantex Education and Travel เป็นที่แรก ที่มอบโอกาสให้กับนักศึกษาไทย โดยการมอบทุนให้กับนักศึกษาไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ณ ประเทศสหรัฐสหรัฐอเมริกา โดยการสอบแข่งขันชิงทุน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุน มีทั้งทุนฟรีค่าโครงการ และทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน, ทุนฟรีค่าโครงการ, ทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน, ทุนสมทบค่าโครงการ-ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทยได้รับทุนจาก Worantex Education and Travel มาแล้วหลายคน ซึ่งนักศึกษาเหล่านั้น ปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษา และได้เริ่มทำงาน หรือประกอบอาชีพแล้ว นักศึกษาที่เคยได้รับทุนจาก Worantex Education and Travel  มีดังนี้.-

คนที่
ชื่อ-นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ทุนที่ได้รับ
มูลค่าทุน(บาท)
1
นางสาวกีรติ กุญชรินทร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋่วเครื่องบิน
80,000.-
2
นางสาวภัทรสุดา   นิลทรงกลด
ABAC
ทุนฟรีค่าโครงการ
44,500.-
3
นางสาวปิยธิดา บุษดาคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนสนับสนุนค่าโครงการ
22,250.-
4
นายพีรวิชญ์ กิจจงถาวรกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋่วเครื่องบิน
80,000.-
5
นายวินัย อมรวิรัตนสกุล
ABAC
ทุนสนับสนุนค่าโครงการ
40,000.-
6
น.ส.วรรณิศา เนตรจรัสแสง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนสนับสนุนค่าโครงการ
20,000.-
7 นายสุกฤษ ตันติสุวิทย์กุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 20,000.-
8 นายพีรพงศ์ วราทรัพย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 20,000.-
9
น.ส.อธิฎพร พรหมประยูร
มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 20,000.-
10 นายเกริกบดินทร์ สินทรัพย์  มอ.ภูเก็ต ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 20,000.-
11 น.ส.กรุณา  แอนน์  ตามี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 80,000.-
12 นายประทับ   กล้าปราบศึก มหาวิทยาลัยบูรพา ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 40,000.-
13 นายอภิรักษ์   ทองปิยะภูมิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 20,000.-
14 น.ส.พัชรพรรณ  ลาดชุมเสน          ABAC ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 20,000.-
15 นายถิรายุ   แย้มจรูญ              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 20,000.-
16 น.ส.ธนิศรา ศรีจันทร์            มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 20,000.-
17 น.ส.เจริญรัตน์ แก้วมโนรมย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 20,000.-
18 นายสถาปัตย์ แพทอง  และ
นายยุทธพงษ์  โปทา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 74,000.-
19 น.ส. มินตรา   บุสศระ, 
น.ส. พิรัญญา คูอาริยะกุล
และ น.ส. เจริญรัตน์   แก้วมโนรมย์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 74,000.-
20 Ms.CHAROENRAT KAEWMANOROM  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋่วเครื่องบิน
62,000.-
21 Ms.ARU   YOKOICHI   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 25,000.-
22 Ms.PANTHIP KANJANAKITTICHAI   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 25,000.-
23 Ms.SUDARANEE KITTIVARAVUT   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 25,000.-
24 Ms.PIYARAT   SONNOI   มหาวิทยาลัยบูรพา  ทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 25,000.-
25 Ms.TITAKARN   CHAIYASARN   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 25,000.-
26 นายจตุพล แสงกุดเรือ ม.เกษมบัณฑิต ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋่วเครื่องบิน
62,000.-
27 นายนัฏนน เสนาแสง ม.เกษตรศาสตร์ ทุนฟรีค่าโครงการ 37,000.-
28
นายจิระวัฒน์ ราชวัตร
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 25,000.-
29 น.ส.ศุภากร เนตรวิจิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนฟรีค่าโครงการ 37,000.-
30 นายปนวัฒน์ บัวภา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 25,000.-
31 น.ส.วริษฐา มะลิแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 25,000.-


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ Work and Travel อเมริกา ได้ที่ www.worantex.com