ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9
Aug 20, 2019 
ครั้งที่ 5/2019 สอบวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 5
วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
เวลา : รอบเช้า 9.00น. - 11.00น 
สถานที่สอบ : สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
 
รอบเช้า 9.00น. -11.00น. 
 
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 นางสาวศิริบูรณ์​ ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่
2 นางสาวพิชชากร ชัยธาวุฒิ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
3 นายสหรัฐ สุวรรณศร โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
4 เด็กหญิงนาตาลี จังคศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
5 นางสาวพิชชากร ชัยธาวุฒิ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
6 นางสาวปนัสยา คงพุฒิธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ
7 นางสาวนันทกาญจน์ พิพัฒนกูล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
8 นางสาวสุชานาถ เหล่าสงคราม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
9 เด็กหญิงพิณธาราภรณ์ พรหมพันธกรณ์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
10 นางสาวอัสนี กาหม๊ะ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ยะลา
11 นางสาวมาริสา หวังพิทักษ์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
12 เด็กชายกันต​พิสิฐ​ ลิ้ม​ศุภ​พุฒิ​กุล​ โรงเรียนจุฬา​ภรณ์​ชลบุรี​ ชลบุรี
13 นางสาวกรรณิกา ทับทิมไทย โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา สระบุรี
14 นางสาวรัตนาภรณ์ เที่ยงอินทร์ โรงเรียนอินทร์บุรี สิงห์บุรี
15 นางสาวธมนพรรณ ธงศิลา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
16
นางสาวปาณิศา อภิรัตนานุสรณ์
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
17
นางสาวฐิตาภรณ์ พงษ์นิมิตร
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
18
นางสาวศิรัญญา สินธุวงค์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
19 นางสาวญานิกา คำลอย โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ สมุทรปราการ
20 นางสาววิสารัตน์ โตอ่วม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
21 นายรักษชาติ นิลสุข โรงเรียนบางปะอิน''ราชานุเคราะห์ ๑ พระนครศรีอยุธยา
22 นางสาวปาลลิน ศรฤทธิ์ชิงชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
23 นางสาวณ รัก สายเชื้อ โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร
24 นางสาวพิมพ์ญาดา พิลาไชยพ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
25 เด็กหญิงกานต์ศิริ พรมจันทร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
26 นางสาวกัญญา ฤทธิ์ธนโสภี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
27 นางสาวอังวรา เพ็งละออ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
28 นางสาวปานวาสนา ยวงสุวรรณ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
29 นางสาวชุตินันท์ หิรัญเอกทวี โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
30 นายพลกฤต โพชนะจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
31 นางสาวอนุตรา เกื้อปัญญา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

 
 


 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com

AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students