ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9
May 7, 2019 
ครั้งที่ 3/2019 สอบวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 3
วันที่สอบ : วันเสาร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2562 
เวลา : รอบเช้า 9.00น. - 10.30น / รอบบ่าย 12.00น. - 13.30น.
สถานที่สอบ : สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ


 รอบเช้า 9.00น. -10.30น. 
No ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 นางสาวกนกพร ตุ้มสี โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 นายศุภวิชญ์ เผ่าหอม โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 นางสาวสุวภัทร บุญลือ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา
4 นางสาวธนพร แจ้งกลั่น โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพ
5 เด็กชายธนกร คงสม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6 นางสาวณิชารีย์ ดินอุดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ
7 นายภูริวัฒน์ พูลทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี
8 นางสาวมัญชุรี วรมาริษ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
9 นางสาวอานาสเตนเซีย โอโกเย โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพ
10 นางสาวพรพรรณ ทองปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ ปราจีนบุรี
11 เด็กชายศิริ แสนสม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
12 เด็กหญิงธัญพิชชา ธรรมชาติ โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพ
13 นางสาวรยา สุประกอบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
14 นางสาวสิริยากร พุ่มประดับ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (มัธยม) กรุงเทพ
15 นางสาวเจียระไน เศวตจันฤกษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพ
16 นางสาวเกศินี ชัยประสิทธิ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
17 เด็กหญิงสวรส อ่อนละมัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
18 นายธีรพัฒน์ เปี่ยมงาม โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม พิษณุโลก
 
รอบบ่าย 12.00น. -13.30น. 
No ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำเที่ยง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
2 เด็กชายปัตตนีวงษ์ ชุมนุ้ย โรงเรียนสาธิตรามคำแหง กรุงเทพ
3 เด็กหญิงพิตตินันทน์ ปุณ โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพ
4 นางสาวณัฐธยาน์ บุญคง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
5 นางสาวณัฐนลิน สุริยสกุลลาภ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  กรุงเทพ
6 นางสาวบุษราคัม ต้นพานิช โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
7 เด็กหญิงสาลินี หนูเงิน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
8 นายพีรดนย์ อังครงค์รักษ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ นครราชสีมา
9 นางสาวปทิตตา สารพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
10 นางสาวกชพร ช่างทุ่งใหญ่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ
11 นางสาวประกายฟ้า พงศะทัตกิจ โรงเรียนสหวิทย์ สุพรรณบุรี
12 เด็กชายวีฤทธิ์ บุญประเสริฐ โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี
13 นางสาวชลกาญจน์ วงค์หลัง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
14 นางสาวภัทรศรันญ์ ทองอ่อน โรงเรียนชลประทานวิทยา นนทบุรี
15 นางสาวกุสุมา โตไทยะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
16 เด็กหญิงApisara Rakchum โรงเรียนเลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพ
17 เด็กหญิงปวริศา มากแสง โรงเรียนเลิศหล้า เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพ
18 เด็กหญิงปพิชญา ทวีศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ
19 นางสาวปวริศา ประวีณวงศ์วุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ปทุมวัน กรุงเทพ
20 นีร์นาริน ครุจิต โรงเรียนสาธิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ
 
 
  
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com
ศูนย์สอบ กรุงเทพฯ
วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น  ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 

Worantex Education is an approved member of the Thai International Education Consultant Association ( TIECA).

 
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600