ผู้ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา ฟรี คนที่ 13 
ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา โครงการ ทุนที่ได้รับ
นายนัฏนน เสนาแสง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ประเภทวีซ่า : J1 ทุนฟรี ค่าโครงการ
  

กลับสู่หน้าหลัก