ผู้ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา ฟรี คนที่ 5 
ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา โครงการ ทุนที่ได้รับ
น.ส.กรุณา  แอนน์  ตามี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ประเภทวีซ่า : J1 ทุนฟรี ค่าโครงการ พร้อมฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อเมริกา
  

กลับสู่หน้าหลัก