ผู้ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา ฟรี คนที่ 3 
ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา โครงการ ทุนที่ได้รับ
นายพีรวิชญ์ กิจจงถาวรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ประเภทวีซ่า : J1 ทุนฟรี ค่าโครงการ พร้อมฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อเมริกา
  

กลับสู่หน้าหลัก