ผู้ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา ฟรี คนที่ 2 
ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา โครงการ ทุนที่ได้รับ
น.ส. ภัทรสุดา   นิลทรงกลด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ประเภทวีซ่า : J1 ทุนฟรี ค่าโครงการ
  

กลับสู่หน้าหลัก