ผู้ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา ฟรี คนที่ 1 
ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา โครงการ ทุนที่ได้รับ
น.ส. กีรติ กุญชรินทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ประเภทวีซ่า : J1 ทุนฟรี ค่าโครงการ
พร้อมฟรี ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อเมริกา 

กลับสู่หน้าหลัก