เมื่อน้องๆ ถึงอเมริกา 
เมื่อน้องๆ ถึง USA แล้วต้องทำอย่างไร
  • ก่อนที่เครื่องบินจะถึงเมืองแรกที่น้องๆ ไปถึงอเมริกา หรือ Port of Entry  พนักงานตอนรับบนเครื่องบินจะแจกแบบฟอร์ม I-90 ให้กรอก ถ้ามีข้อสงสัยให้น้องๆ ถามเจ้าหน้าที่บนเครื่อง
  • น้องๆ ทุกคนจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง น้องๆ จะต้องยื่นเอกสารหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทำการประทับตรา น้องๆ จะต้องทำการสแกนนิ้วมือ และม่านตา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบันทึกเอกสารของน้องๆ เข้าสู่ระบบ  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะถามคำถามน้องๆ เกี่ยวกับจุดประสงค์เข้าเมือง มีระยะเวลาพำนักนานเท่าไร และมีตั๋วเครื่องบินขากลับหรือยัง
  • หลังจากนั้นจะเข้าสู่ด่านศุลกากร เพื่อตรวจดูสิ่งของที่นำติดตัวเข้ามา อยู่ในรายการที่ต้องห้ามนำเข้าประเทศหรือไม่
  • หลังจากผ่านขบวนการต่างๆ น้องๆ เดินไปจุดทางออกของผู้โดยสารทางออก ในจุดนี้เอง น้องๆ จะได้พบกับครอบครัวอุปถัมภ์(Host Family) มารอน้องๆ เพื่อพาเดินทางไปบ้านต่อไป