กลับมาจากโครงการต้องเรียนซ้ำชั้นไหม? 
  • ตามระเบียบการกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนมีสิทธิเลื่อนชั้นเรียนได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น แล้วแต่ความสมัครใจ หากใครต้องการเรียนซ้ำก็ได้ หรือแล้วแต่ระเบียบการของแต่ละโรงเรียนที่น้องๆ เรียน ซึ่งมีหลักการที่แตกต่างกัน น้องๆ สามารถติดต่อโรงเรียน เพื่อขอให้ทางโรงเรียนพิจารณาจัดสอบให้ล่วงหน้า หรือจัดสอบย้อนหลัง หรือน้องๆ สามารถสอบเทียบวุฒิฯ ม.6 ด้วยการสอบ GED เป็นต้น
  • การสอบตรง น้องๆ ที่ตัดสินใจไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วอย่างแน่นอน ก่อนการเดินทางควรต้องวางแผนการศึกษาต่อ หลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้ว ว่าต้องการเรียนคณะอะไร เกรดเฉลี่ยที่ต้องใช้สมัครเท่าไร หรือกี่เทอม โดยการปรึกษาอาจารย์ หรือสอบถามทางคณะที่เราอยากเรียน 
  • หลังจากกลับมาจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน น้องๆ จะได้ Transcript จากโรงเรียนที่อเมริกา บางกรณีนักเรียนจะได้ Diploma หรือ Certificate   ซึ่งสามารถใช้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาติต่อได้ แต่หากนักเรียนต้องการจะกลับมาเรียนในประเทศไทยต้องนำ Transcript ไปยื่นกับทางโรงเรียน เพื่อขอเทียบความรู้ ระดับชั้น ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการ และแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  คลิ๊ก