กำหนดการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP 
  1. รับสมัครในช่วงเดือน พฤษภาคม  ถึงเดือน เมษายน ของปีถัดไป
  2. สอบข้อเขียน ตามตารางที่ได้กำหนดไว้ ประกาศผลสอบทันทีหลังสอบ หรือหลังสอบประมาณ 1-2 วัน
  3. ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ, เรียนประวัติศาสตร์อเมริกา, หลังจากลงทะบียนเข้าร่วมโครงการ 
  4. นักเรียนจะต้องเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง ช่วงประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประมาณ 3,500.-บาท
  5. นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี(ประมาณ ครึ่งวัน ถึง 1 วัน) เพื่อรับทราบหน้าที่ และความรับผิดชอบสำหรับนักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
  6. นักเรียนจะต้องเดินทางไปสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป
  7. นักเรียนเริ่มเดินทางเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี