กำหนดการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP 
  1. นักเรียนจะต้องเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง ช่วงประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประมาณ 3,500.-บาท
  2. นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี(ประมาณ ครึ่งวัน ถึง 1 วัน) เพื่อรับทราบหน้าที่ และความรับผิดชอบสำหรับนักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
  3. นักเรียนเริ่มเดินทางเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี