ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา (AYP) 
ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา จำนวน 400,000.-บาท แบ่งการชำระเป็น 4 งวด ดังนี้.-

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน(บาท) กำหนดชำระ
1 ค่าลงทะเบียน  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 50,000.- ภายใน 7 วัน หลังทราบผลสอบ  และได้รับจดหมายแจ้ง
2  ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ครั้งที่ 2 50,000.-  เดือนถัดไป หลังชำระงวดที่ 1
3  ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ครั้งที่ 3 100,000.-  เดือนถัดไป หลังชำระงวดที่ 2
4  ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ครั้งที่ 4 100,000.-  เดือนถัดไป หลังชำระงวดที่ 3
5  ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ครั้งที่ 5 100,000.-  เดือนถัดไป หลังชำระงวดที่ 4
รวม 400,000.-  

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมโครงการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน(Non-Refund) ไม่ว่ากรณีใดๆ

ค่าโครงการดังกล่าวรวม
 • ค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ค่าธรรมเนียมจัดสอบที่ประเทศไทย ELTiS Test (English Language Test for International Student) ตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนกำหนด
 • ค่าปฐมนิเทศ(Orientation) ที่ประเทศไทย ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
 • ค่าเล่าเรียนตลอดทั้งปีการศึกษา
 • ค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ พร้อมค่าอาหาร
 • ค่าประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ(ตั๋วเครื่องบินจัดเตรียมโดย Worantex Education)
 • เข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง ช่วงประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต่อเดือน ประมาณ $200 - $300 USD
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับค่ากิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียน อาทิ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษา(หากมี), ค่ากิจกรรมวิชาการ เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(หากมี) กรณีนักเรียนที่จะต้องเพิ่มเติมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือโรงเรียนแจ้ง
 • ค่ากิจกรรมเพิ่มเติม จากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน(หากมี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
 • ค่าธรรมเนียม SEVIS  FEE $180 USD
 • ค่าฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(หากมี)
 • ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ ในกรณีกรมธรรม์ฯ ไม่ครอบคลุม