รายละเอียดทุนสนับสนุน AYP รุ่นที่ 7 
องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ และบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด มีทุนสนับสนุนให้กับนักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 7 ประจำปี 2018-2019

ทุนประเภทที่ การคัดเลือก ทุนที่ได้รับ จำนวนทุน
1
 • ผู้ที่สอบ English Proficiency Test ได้ 97% ขึ้นไป
 • คัดจากนักเรียนที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์  5 คน ขึ้นไป
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ หรือการทดสอบอย่างอื่น จากองค์กรต่างประเทศ และได้คะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุด
ได้ทุนสบทบโครงการ
มูลค่า 400,000.-บาท
(ทุนค่าโครงการเต็มจำนวน)
1
2
 • ผู้ที่สอบ English Proficiency Test ได้ 95% ขึ้นไป
 • คัดจากนักเรียนที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์  5 คน ขึ้นไป
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ หรือการทดสอบอย่างอื่น จากองค์กรต่างประเทศ และได้คะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุด 2 ลำดับแรก
ได้ทุนสบทบโครงการ
มูลค่า 200,000.-บาท
(ต้องชำระค่าโครงการ 200,000.-บาท)
2
3
 • ผู้ที่สอบ English Proficiency Test ได้ 90% ขึ้นไป
 • คัดจากนักเรียนที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์  5 คน ขึ้นไป
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ หรือการทดสอบอย่างอื่น จากองค์กรต่างประเทศ และได้คะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุด 3 ลำดับแรก
ได้ทุนสบทบโครงการ
มูลค่า 50,000.-บาท
(ต้องชำระค่าโครงการ 350,000.-บาท)
3
4
 • ผู้ที่สอบ English Proficiency Test ได้ 88% ขึ้นไป 5 คนแรก(ไม่มีสอบสัมภาษณ์)
ทุนส่วนลดตั๋วเครื่องบิน
มูลค่า 20,000.-บาท
(ต้องชำระค่าโครงการ 400,000.-บาท)
5
5
 • ผู้ที่สอบ English Proficiency Test ได้ 87% ขึ้นไป 12 คนแรก(ไม่มีสอบสัมภาษณ์)
ทุนส่วนลดตั๋วเครื่องบิน
มูลค่า 10,000.-บาท
(ต้องชำระค่าโครงการ 400,000.-บาท)
12
  รวม 1,170,000 23

หมายเหตุ

- นักเรียนที่เข้าทดสอบ และทำคะแนนได้ผ่านเกณฑ์ แต่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ได้รับทุน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยต้องชำระค่าโครงการเต็มจำนวน 400,000.-บาท
- ตั๋วเครื่องบินจัดเตรียมโดย Worantex Education           
- ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา 400,000.-บาท ต่อปีการศึกษา
(ระยะเวลา 10 เดือน ต่อ 1 ปีการศึกษา)