สิ่งที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนมอบให้นักเรียน 
สิ่งที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมอบให้นักเรียน มีดังนี้.-
 1. ออกเอกสารสำคัญ เพื่อรับรองการยื่นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (VISA-J1)
 2. นักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่มีคุณภาพ (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น)
 3. พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยน เสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว
 4. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ศึกษาภาษา และวัฒนธรรม ตามกิจกรรมของผู้ดูแลท้องถิ่นเป็นผู้จัด
 5. มีเจ้าหน้าที่ปรึกษาประจำท้องถิ่นคอยประสานงาน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาของโครงการ
 6. จัดหาประกันอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง และประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
 7. มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง นักเรียนที่สนามบิน (ในบางกรณีอาจเป็นครอบครัวอาสาสมัครเป็นผู้รับส่งที่สนามบิน)  
สิ่งที่ Worantex Education มอบให้นักเรียน มีดังนี้.-
 1. เอกสารเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
 2. การแนะนำสำหรับการจัดเตรียมเอกสาร และอื่นๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 3. จัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทางแก่นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. ช่วยเหลือในการยื่นวีซ่านักเรียน และจัดหาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 5. ประสานงานและเป็นตัวแทนนักเรียนระหว่างองค์กรแลกเปลี่ยน เพื่อดำเนินการจัดหาสถานที่เรียน และครอบครัวอุปถัมภ์
 6. ช่วยเหลือ และแนะนำนักเรียนเมื่อเดินทางกลับ ในการเรียน ตามดุลยพินิจของสถานศึกษา และหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 7. ประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน ที่สำเร็จในโครงการ