คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ 
  1. มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 
  2. อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  4. สามารถแสดงทรานสคริป 3 ปีย้อนหลัง
  5. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
  7. มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
  8. ผลการสอบตามเกณฑ์ที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนกำหนดไว้