นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 6(ปี 2017) 
ปี 2017-2018

  1. น.ส. ณัฏฐิยา ศิษฏิโกกิท โรงเรียนสตรีวิทยา 2
  2. น.ส.รัตติยา กล้าแข็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. นายพิสิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  4. ด.ช.ภูศิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา โรงเรียนปัญจทรัพย์
  5. น.ส.ชลนาถ ฉัตรจริยเวศน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  6. น.ส.แพรวา ทองสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
  7. ด.ญ.ภัคภร เอกิรวัช โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  8. นายศณิรัฐ ธรรมยศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม