นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 8(ปี 2019) 
ปี 2019-2020

 
คนที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น โรงเรียน
1 นางสาวนงนภัส ลิม จิงจิง โรงเรียนธิดานุเคราะห์
2 นางสาวมลชสร บุญรัตน์ นัท โรงเรียนสุธีวิทยา
3 นายพรรษกร พัชรากิตติ ฟรั้งซ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
4 นางสาวพรปวีณ์ มะสีพันธุ์ พลอย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
5 นางสาวอัลฮาร์วานี สะแลแม ฮันนี่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
6 นายสาริศ ฟุ้งสถาพร เต๋อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
7 นางสาวภัททิยา โอนวัง ฟิล์ม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
8 นายภสุ วรพิทยาภรณ์  ปลื้ม โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มรภ.พระนคร
9 นางสาวชนัญชิดา มีสัจจานนท์ เอมม่า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
10 นางสาวกนกดารินทร์ แซ่หลิ่ว หมิงจู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
11 นายปณธร เตียเอี่ยมดี จอหงวน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
12 นางสาวรัฐชา ปัญญาใหญ่ แบม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
13 นางสาวปณิดา กิจวิถี ปาล์มมี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


 
AYP 8 (2019-2020) Students