ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน USA รุ่นที่ 7(กำลังรับสมัคร) 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 
 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถแสดงทรานสคริป์ 3 ปีย้อนหลัง
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 • มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับบริษัทฯ ได้คะแนนสอบตามที่บริษัทฯ กำหนด 

กำหนดการรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 7
 • รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะแจ้งปิดรับสมัคร

วันสอบ และสถานที่สอบภาษาอังกฤษ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 7

 • สามารถนัดสอบได้ตามความสะดวกของนักเรียน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันอามทิตย์
 • สถานที่สอบ Worantex education and travel Co., Ltd. บ้านเลขที่ 7 ซ.รามคำแหง 60 แยก 9 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ประกาศ ผลสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 7
 • ทราบผลสอบทันที หรือภายใน 1-2 วัน 

การรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 7
 • กำหนดการรายงานตัวเข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้นักเรียนแต่ละคนทราบ พร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินจำนวน 50,000.- บาท 


ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP)

 • ค่าเล่าเรียนศึกษาต่อปี : 400,000.-บาท (ระยะเวลา 10 เดือน ต่อ 1 ปีการศึกษา)
 • แบ่งการชำระเป็น 5 งวดและขั้นตอนการดำเนินการ  ดังนี้.-
 1. ชำระเงินงวดที่ 1 เป็นค่าลงทะเบียน จำนวน 50,000.-บาท(ยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากตอบรับ)
 2. ชำระเงินงวดที่ 2 จำนวน 50,000.-บาท (ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560)
 3. ชำระเงินงวดที่ 3 จำนวน 100,000.-บาท(ประมาณเดือนมกราคม 2561)
 4. ชำระเงินงวดที่ 4 จำนวน 100,000.-บาท (ประมาณเดือนมีนาคม 2561)
 5. ชำระเงินงวดที่ 5 จำนวน 100,000.-บาท (ประมาณเดือนเมษายน 2561)

กำหนดการอื่นๆ
 1. นักเรียนจะต้องเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง (รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้ง และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 2. เข้าร่วมปฐมนิเทศ หน้าที่และความรับชอบสำหรับนักเรียน ก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการ 
 3. เดินทางเข้าร่วมโครงการช่วงเดือน ส.ค. 2561 เป็นต้นไป

เงื่อนไข
 • ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ไม่คืน (Non-Refund) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ ซึ่งนักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบ ELTIS TEST เพื่อวัดระดับความพร้อมการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง **กรณีนักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะไม่สามารถเข้าโครงการได้ แต่นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมโครงการประเภท Full Fee program or holding F-1 Visa.

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
 • ค่าเล่าเรียนตลอดทั้งปี
 • ที่พักกับครอครัวอุปถัมภ์ รวมอาหาร
 • ประกันสุขภาพตลอดโครงการ
 • เอกสารสำคัญสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน ประมาณ $200-$300 US.
 • อื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มเติมจากกิจกรรมทางโรงเรียน 
 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม กรณีสำหรับนักเรียนที่จะต้องเพิ่มเติมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ