นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 5(ปี 2016) 
ปี 2016-2017

  1. นางสาวปุณชญา ธิติธำรงเวช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
  2. นางสาวเอริญา อรรถเกษม โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ
  3. นางสาวเบญจรัตน์ ไทยศริวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ
  4. นายวัชรากร โอสถานุภาพ โรงเรียนวัดราชบพิตร กรุงเทพฯ