นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 4(ปี 2015) 
ปึ 2015 - 2016


คนที่  ชื่อ-นักเรียน โรงเรียน จังหวัด
1. นายมงคลฉัตร เครือสุคนธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม  นครปฐม
2. นางสาวนัทธ์ชนัน สุวรรณตากิจ สตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร
3. นางสาวสุรัชนี หยาคำ มงฟอร์ตวิทยาลัย  เชียงใหม่
4. นางสาวธนิภา มณีวัฒนเศรษฐ์ พระหฤทัยคอนแวนต์  กรุงเทพมหานคร 
5. นางสาวสุภิสรา โสตถิพันธ์  สตรีวิทยา  กรุงเทพมหานคร