นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 3(ปี 2014) 
ปี 2014 - 2015

  1. น.ส. เสาวรัตน์ พลายล้อมมูล  ร.ร.กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพฯ
  2. น.ส. ทิวาวัลย์ แสงบุญเรือง  ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ
  3. น.ส. อริสา เรียงเครือง  ร.ร. ธัญบุรี  ปทุมธานี
  4. นายรพีวิชญ์ เมฆพันธ์  ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี