นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 2(ปี 2013) 
ปี 2013-2014
 
  1. นายณัฐพล ธีร์วรานันท์  Niva International School กรุงเทพฯ
  2. นางสาวอภิชญา สนองอุทัย  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ
  3. นางสาวปุณณดา ศรีเหรา  โรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพฯ
  4. นายลัฎฐิกร มาตรคำจันทร์  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
  5. นายนพวิชญ์ มะลิแก้ว  โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
  6. นายปวรุตม์ จันทรประภา  โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพ
  7. นางสาวขวัญชนก ศิริวิโรจน์  โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี
  8. นายกฤษณ์ วิศาลรักษ์กิจ  โรงเรียนสาธิตปทุมวัน กรุงเทพฯ
  9. นางสาวชนิสรา สุวรรณกาศ  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
  10. นายธีรัตน์ ภัทรกาญจน์พงษ์  โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์เสนี) กรุงเทพฯ