นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 1(ปี 2012) 

ปี 2012-2013

  1. นายภวัต ดำรงค์เกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
  2. นางสาวธนพร สงวนวงษ์ โรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  3. นางสาววิศรา นพรัตนชัยนันท์  โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ
  4. นางสาวภณิดา เพ็ชรฉาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
  5. นางสาวภัสสร พิทักษ์ศิล โรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  6. นางสาวศศิพรรณ พัธนวรพินณ์ โรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  7. นายสมคิด เลาะเดอรุส โรงเรียนประทีปศาสตร์ นครศรีธรรมราช