เมื่อถึงอเมริกา
เมื่อน้องๆ ถึง USA แล้วต้องทำอย่างไร
          ก่อนที่เครื่องบินจะถึงเมืองแรกที่น้องๆ นักศึกษาไปถึงอเมริกา หรือ Port of Entry  พนักงานตอนรับบนเครื่องบินจะแจกแบบฟอร์ม I-90 ให้กรอก ถ้ามีข้อสงสัยให้น้องๆ ถามเจ้าหน้าที่บนเครื่อง น้องๆ ทุกคนจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง น้องๆ จะต้องยื่นเอกสารหนังสือเดินทาง พร้อมกับซองบรรจุ DS-2019 พร้อมกับแบบฟอร์ม I-90 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทำการประทับตรา น้องๆ จะต้องทำการสแกนนิ้วมือ และม่านตา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบันทึกเอกสารของน้องๆ เข้าสู่ระบบ  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะถามคำถามน้องๆ เกี่ยวกับจุดประสงค์เข้าเมือง มีระยะเวลาพำนักนานเท่าไร และมีตั๋วเครื่องบินขากลับหรือยัง
          หลังจากนั้นจะเข้าสู่ด่านศุลกากร เพื่อตรวจดูสิ่งของที่นำติดตัวเข้ามา อยู่ในรายการที่ต้องห้ามนำเข้าประเทศหรือไม่ 
          เนื่องจากรัฐบาลอเมริกากำหนดให้ผู้ถือวีซ่า J-1 และ F-1 ต้องรายงานต่อองค์กรที่รับผิดชอบการเข้าร่วมโครงการของน้องๆ นักศึกษา ซี่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือรายงานตัวผ่านทางโทรศัพท์
          การทำบัตรประกันสังคม(Social  Security Card) บัตรประกันสังคมเป็นบัตรที่แสดงว่าน้องๆ ได้ทำงาน และเสียภาษีให้ทางรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยปกตินายจ้างจะพาน้องๆ ไปทำบัตรประกันสังคม หลังจากนั้นน้องๆ จะได้รับบัตรประมาณ 1 เดือน
          ที่พัก โดยปกติบริษัทที่น้องๆ เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้จัดหาที่พักไว้ให้ ที่พักได้แก่ บ้านเช่า โรงแรม หอพัก เป็นต้น โดยค่าที่พัก น้องๆ จะเป็นผู้จ่ายเอง ซึ่งนายจ้างอาจจะหักจากค่าแรง หรือให้น้องๆ จ่ายไปเอง ที่พักบางแห่งจำเป็นต้องจ่ายค่ามัดจำ มีทั้งแบบได้รับคืนและไม่ได้รับคืน
 
  
 
 
สายด่วน  086-321-1212 (พี่นุช)
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 7 (2018-2019)นางสาวณภัชพร ภพศิริฟุ้ง (น้องใบปอ) อายุ 16 ปี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานครเด็กชายดลวรรธน์ เดชยา (น้องน่าน) อายุ 14 ปี
โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานครนางสาวนันท์นภัส ธูปแก้ว อายุ 15 ปี
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

นายภานุพงศ์ ลี้สกุล อายุ 16 ปี
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี